คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 ได้ตรวจรับเครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี และทางกายภาพ