โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร "เรื่องการเข้าสู่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข" ณ ห้องอบรม อาคารทันตกรรม วันที่ 8 ตุลาคม 2556