ร่วมต้อนรับและสังเกตการณ์การประชุมเชิงปฎิบัติการการสัญจร "การดำเนินงานพัฒนาสาธารณสุขระดับพื้นที่" DHS&THS&VHS จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2559