คอลัมภ์จากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 648 ประจำวันที่ 16-31 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 หน้า 14