อ.จินตนา เซ่งสิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมประชุมเครือข่าย 7 สถาบันการศึกษา 2 องค์กร ภาคเอกชนในจังหวัดตรัง