เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถาบัน วิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.)