เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการผลิตและจัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ของวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 1/2559