อาจารย์ นงนารถ สุขลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ และ อาจารย์ นิมมานรดี ชูยัง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์และการบริหารข้อมูลเขต สุขภาพที่ 12 ณ ห้องประชุมนิทรรศการ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 28