กลั่นกรองงบดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร วันที่ 9 ตุลาคม 2556