ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ พร้อมทั้งผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และ ดร.ซัยนัฟ ระยา ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ร่วมมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอก