คณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกต. ท้องถิ่น) หารือแนวทางการร่วมรณรงค์การเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ณ ห้องรับรอง วันที่ 9 ตค. 2556