โครงการพัฒนาบุคลากร "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่" ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร วันที่ 10 ตุคาคม 2556