โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดกลยุทธ์การสอนจาก Fontys University สู่ วสส.ตรัง ณ ห้องอบรม อาคารทันตกรรม วันที่ 11 ตุลาคม 2556