โครงการความรู้ด้านยาและเภสัชกรรมสัญจร ณ รพ.สต.บ่อนำ้ร้อน รพ.สต.บางสัก และรพ.สต.บางเป้า