การประปาส่วนภูมิภาคกันตังสำรวจแนวเขตและวางแผนการย้ายท่อดับเพลิงหน้าวิทยาลัย วันที่ 11 ตุลาคม 2556