โครงการศึกษาดูงาน ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา และการจัดการขยะ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 14 วสส.ยะลา วันที่ 18 ตุลาคม 2556