โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง