เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวัดและประเมินผล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง