นางสาวบุญญาพร ตันวโรภาส

ตำแหน่ง: 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง: 
หัวหน้าหลักสูตร