รับรางวัลพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2559 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่รักษามาตรฐ

ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นตัวแทน รับรางวัลพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

โดยชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2559

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่รักษา มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน (รักษามาตรฐานและเก็บคะแนนสะสม ปีที่ 1)

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559