คอลัมภ์จากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 652 ประจำวันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 หน้า 15