สังเกตการณ์การประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการประเมินการปฏิบัติงาน รอบที่ 1/2559 ของบุคลากรสายสนับสนุน