ข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา 2558 เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.)