ภาพข่าวจากหนังสือมติตรัง ปีที่ 20 ฉบับที่ 653 ประจำวันที่ 1-15 มีนาคม พุทธศักราช 2559 หน้า 4