ภาพข่าวจากหนังสือรักษ์ตรัง ปีที่ 24 ฉบับที่ 548 ประจำวันที่ 1-31 มีนาคม พุทธศักราช 2559 หน้า 4