ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ คลินิกเทศบาลนครตรัง วันที 21 ตุลาคม 2556