โครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำวิจัยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา Research and Development : R&D ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเป็นวิทยากร