ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน