เป็นประธานการประชุมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปี งบประมาณ 2559