เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม 2556