ประชุมทบทวนผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ทบทวนการตั้งค่าเป้าหมายในการดำเนินงานและเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปี 2556 ณ ห้อง อบรมทันตกรรม วันที่ 24 ตุลาคม 2556