พิจารณาและรับรองแผนกลยุทธ์แผนปฎิบัติการประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร วันที่ 24 ตุลาคม 2556