การนำเสนอแบบปากเปล่า จำนวน 30 ผลงาน (Proceeding) มีการประกวดผลงาน เพื่อรับพระราชทานรางวัลผลงานวิชาการ ดีเด่น จำนวน 9 รางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

การนำเสนอแบบปากเปล่า จำนวน 30 ผลงาน (Proceeding) มีการประกวดผลงาน เพื่อรับพระราชทานรางวัลผลงานวิชาการ ดีเด่น จำนวน 9 รางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
********************************************************* 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ โครงการประชุมวิชาการแพทย์แผนไทย วันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.gg.gg/thaimedconference