ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์รักษ์ตรัง ปีที่ 24 ฉบับที่ 549 วันที่ 1-30 เมษายน พุทธศักราช 2559 หน้า 1

ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์รักษ์ตรัง ปีที่ 24 ฉบับที่ 549 วันที่ 1-30 เมษายน พุทธศักราช 2559 หน้า 1