ประชุมพิจารณาร่างระเบียบวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมกรรมการบริหาร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556