ภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์รักษ์ตรัง ปีที่ 24 ฉบับที่ 550 วันที่ 1-31 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 หน้า 7