คอลัมภ์จากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 21 ฉบับที่ 656 ประจำวันที่ 1-15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 หน้า 14