ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวเมืองตรัง ปีที่ 8 ฉบับที่ 178 ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 หน้า 4