คอลัมภ์จากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 21 ฉบับที่ 658 ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 หน้า 14