โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อ.กันตัง จ.ตรัง ปี 2557 ณ อาคารหอประชุม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556