การบรรยายการดูแลรักษาและการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างมึส่วนร่วมภายในวิทยาลัย ณ ห้องอบรมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556