เข้ารับรางวัลโครงการยอดเยี่ยม สาขาการแพทย์และสาธารณสุข ในการประกวดโครงการ KTD U Project ปีที่ 3