รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ในการประชุมเชิงปฎิบัติการ "ประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100% และเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร" ประจำปีงบประมาณ 2559