แขวงการทางจังหวัดตรังให้การสนับสนุน การตีเส้นและป้ายจราจร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556