รับประกาศเกียรติคุณ ในงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อแสดงว่า วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นหน่วยงานภาคสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้การสนับสนุนกิจกรรมรับบริจาคโลหิตสูงสุด ลำดับที่ 2 ของจังหวัดตรัง ประจำปี 2558