ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเติมใจสู้ภัยแล้งห่างไกลภัยค้ามนุษย์