ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาร่วมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ปี 2559 และบรรยายในหัวข้อ "การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE "