หัวหน้ากองช่างและนายช่างไฟฟ้า จากองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่ออธิบายถึงรายละเอียดแบบโครงสร้างที่จะใช้ในการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีที่จอดรถจักรยานยนต์เพื่อความเป