นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลา มอบกระเช้าขอบคุณ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหาร ในโอกาสที่ให้ความอนุเคราะห์ได้ใช้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นสถานที่จัดการอบรมโครงการเติมใจ