ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมการจัดอบรมโครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมนำสุขสู่ประชาชน และการประกวดคนดีศรีสาธารณสุขหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม และเรื่องเล่า เขตสุขภาพที่ 12 โดยมีนายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เ